Kancelaria oferuje rozbudowany zakres usług z wielu dziedzin prawa. Specjalizacją kancelarii jest stała i kompleksowa obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i stowarzyszeń. Pomoc prawna świadczona jest również osobom fizycznym. Zastępstwo procesowe obejmuje występowanie we wszystkich stadiach postępowań, prowadzonych przez organy przygotowawcze,
jak i sądowych – obejmujących pełny tok instancyjny Sądów Rejonowych, Okręgowych, Apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego.

Zakres usług obejmuje doradztwo i sporządzanie pism procesowych odnoszących się do:

Prawo Karne:

Postępowanie przedsądowe oraz udział w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym w charakterze: obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego i oskarżyciela prywatnego w sprawach karnych, wykroczeniowych, karnych - skarbowych. Doradztwo prawne obejmuje również aspekty odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary na etapie postępowań przedsądowych i sądowych.


Prawo i Postępowanie Cywilne:

Postępowanie Przedsądowe: m.in. doradztwo z zakresu obsługi transakcji, umów, mediacji i ugody.

Postępowanie Sądowe: m.in. wytaczanie powództw, obrona interesu pozwanego z zakresu:

Prawo rzeczowe: m.in. niewykonanie, nieprawidłowe wykonanie, nieuregulowanie należności z tytułu zawartych umów.

Prawo spadkowe: m.in. stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, zachowek, zapisy testamentowe (w tym zapis windykacyjny).

Postępowanie egzekucyjne: m.in. windykacja należności dłużnych, ujawnienie majątku dłużnika, pomoc w dochodzeniu wierzytelności


Prawo Gospodarcze i Handlowe:

Postępowanie Przedsądowe i Sądowe obejmuje: tworzenie, rejestrację i przekształcanie przedsiębiorców, spółek prawa handlowego i stowarzyszeń. Tworzenie i opiniowanie umów handlowych, bieżącą obsługę prawną firm, ochronę konkurencji, prawne aspekty reklamy, ochronę patentów i znaków towarowych.


Prawo Rodzinne:

Postępowanie Przedsądowe i Sądowe obejmuje: m.in. sprawy o rozwód i separację, podział majątku, alimenty, orzeczenia o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi, ubezwłasnowolnienie.


Prawo Pracy:

Postępowanie Przedsądowe i Sądowe obejmuje: m.in. pomoc pracodawcom i pracownikom w zakresie kształtowania stosunku pracy, spraw dotyczących mobbingu, odszkodowania i przywrócenia do pracy.


Prawo Administracyjne:

Postępowanie Przedsądowe i Sądowoadministracyjne obejmuje: doradztwo, zaskarżanie decyzji organów administracyjnych, doradztwo i występowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.


W celu uzyskania pełnych informacji dotyczących zakresu usług proszeni są Państwo o kontakt z Kancelarią